Krisepakke til frivilligsentralene

Oslo Frivilligsentraler – oppdrag om fordeling av midler fra krisepakke til frivillig sektor fra Oslo kommune

Forutsetning for å søke på midlene 

Kulturetaten viser til Bystyrets vedtak om å sette av av 5,6 millioner til en stimuleringspakke til frivillig sektor i forbindelse med revidert budsjett 2020 (sak 211/2929, Byrådssak 90 av 19.05.2020). Midlene fordeles til følgende paraplyorganisasjoner for viderefordeling: Oslo Musikkråd, UngOrg og Oslo Frivilligsentraler. 

I henhold til Bystyrets vedtak av 24.06.2020 er Oslo Frivilligsentraler gitt et samlet tilskudd på kr 600 000.

Kulturetaten har bedt Oslo Frivilligsentraler så fort det er praktisk mulig lyse ut midlene og sørge for fordeling av til sammen 600 000 kroner til søkere på stimuleringmidlene. Fordelingen skal inkludere alle frivilligsentralene i Oslo. Stimuleringsmidlene kan også brukes for å sikre frivillig sektors tilgang til lokaler. Inntil to prosent av tilskuddet til paraplyorganisasjonene kan settes av til administrasjon og tilrettelegging. 

Følgende skal vektlegges i behandling av midler og fordeling av støtte: 

• Tiltak/aktivitet som stimulerer til frivillig aktivitet 

• Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge, særskilt med tanke på sommeraktiviteter for sårbare grupper. 

• Tiltak/aktivitet som er gratis og åpent for alle 

• Tiltak/aktivitet som stimulerer til deltagelse og inkludering 

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket IKKE må gjennomføres på eller i regi av en Frivilligsentral, men at Oslo FS kun tar imot søknader fra frivilligsentralene. Det blir opp til den enkelte Frivilligsentral å fordele dette videre og dennes ansvar å følge opp rapportering og regnskap.

Søkere opplyses herved om at det fra i sommer vil være mulig å kontakte Kulturetaten v/ Arrangementskontoret for å få informasjon om midlertidig ledige lokaler til bruk for frivillig aktivitet: lokaler@kul.oslo.kommune.no 

Tiltaket må gjennomføres med de til enhver tid gjeldende restriksjoner og forbud som følge av koronaviruset. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten som planlagt eller at tiltaket kan formidles på andre måter, forutsettes det at tiltaket gjennomføres på et senere tidspunkt. Oppgi dette i søknaden. Utsettelse og eventuelle andre endringer skal godkjennes av Oslo Frivilligsentraler. Ved en eventuell avlysning kan Kulturetaten kreve tilskuddet tilbakebetalt. Oppdatert informasjon om forbud og restriksjoner under koronakrisen finnes på https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/arrangement/.

Rapport og regnskap 

Rapport og regnskap skal sendes til Oslo Frivilligsentraler innen angitt dato. Frist redegjøres for ved tildeling av midler. Oslo Frivilligsentraler sender en samlet rapport til Kulturetaten.

Overførte midler skal uoppfordret og uten opphold tilbakeføres Oslo Frivilligsentraler dersom de ikke er anvendt som forutsatt eller vilkårene for tilskuddet ikke er oppfylt. Dette gjelder også tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden. Tilskuddet skal også tilbakeføres dersom tilskuddsmottager ikke har levert regnskap og beretning eller rapportert innen fristen, eller når regnskapet ikke er tilfredsstillende. Dersom det inntreffer forhold som gjør at aktiviteten ikke kan gjennomføres som planlagt, skal dette straks meddeles Oslo Frivilligsentral, som igjen kontakter Kulturetaten. Driften av virksomhetene eller formålet skal ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter. Dette omfatter også ulovlig plakatopphenging, -klistring og aktivitet hos tilskuddsmottagere som graffiti eller tagging.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke om tilskudd fra krisepakken til frivillig sektor i Oslo kommune er 31.aug. 2020.

Oslo Frivilligsentraler behandler søknadene ila september 2020. 

For å søke benyttes søknadsskjema under. I tillegg SKAL det sendes inn årsrapport inkludert regnskap for 2019. Av regnskapet skal offentlig tilskudd, andre inntekter og lokal finansiering fremgå. 

Prioritering

Oslo Frivilligsentraler ønsker å likebehandle alle prosjekter som møter kriteriene og midlene vil derfor deles likt mellom disse. Søkere kan altså forvente et tilskudd i størrelsesorden kr. 15 til 20 000 hvis alle Frivilligsentralene søker.

Vi gjør oppmerksom på at midlene stilles til rådighet av Oslo kommune og det er deres kriterier og krav som ligger til grunn.


Spørreskjema er stengt

2023 © Oslo Frivilligsentraler