Årsmøte 2024

Påmelding til årsmøtet i Oslo Frivilligsentraler

Innkalling til årsmøte i Oslo Frivilligsentraler 


Tid: 18. mars 2024 kl. 1300 til 1500
 Sted: Stortingsgata 20 - Møterom AMUNDSEN
 

Påmelding innen 1. mars til

Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet, må sendes innen 1. mars 2024

Saksdokumentene sendes alle påmeldte senest 4. mars 2024.

Etter den formelle delen av årsmøtet er avsluttet, legger vi opp til en samtale om BYFEST!

Vi avslutter med middag!

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll
 3. Årsmelding 2023
 4. Regnskap 2023
 5. Budsjett 2024
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre og varaer
 8. Valg av styreleder
 9. Valg av valgkomite
 10. Valg av revisor

Oslo 19. februar 2024

Espen Watne Andresen
 Styreleder, Oslo Frivilligsentraler

Alle medlemmer kan stille med to representanter, men kun en har stemmerett. 


Spørreskjema er stengt2024 © Oslo Frivilligsentraler